نوامبر 6, 2016

نقص سپتوم دهلیزی

نقص سپتوم دهلیزیAtrial Septal Defect(ASD)    ASD چیست؟  ASD نقص یا سوراخی در دیواره جداکننده (سپتوم) دو دهلیز است. هر کودکی با سوراخی بین دو دهلیز […]
سپتامبر 11, 2016

VSD چیست؟

Ventricular Septal Defect (VSD) سوراخ بین بطنی یا VSD چیست؟ VSD به سوراخ یا نقص در دیواره جدا کننده دو بطن اطلاق میشود. VSD به چه […]