نوامبر 6, 2016

نقص سپتوم دهلیزی

نقص سپتوم دهلیزیAtrial Septal Defect(ASD)    ASD چیست؟  ASD نقص یا سوراخی در دیواره جداکننده (سپتوم) دو دهلیز است. هر کودکی با سوراخی بین دو دهلیز […]